Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

5331 11a5 420

catgifcentral:

Perfect landing  

Hover here and click “Follow” to add cute GIFs to your feed.

Reposted fromthemarchrabbit themarchrabbit viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
5864 05e3 420
Reposted fromTenSigis TenSigis viasatyrlane satyrlane
echoesfromonetoanother
2103 c99a 420
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut

May 06 2017

echoesfromonetoanother
4653 5d1f 420
Reposted fromgainaxing gainaxing viano-longer-kore no-longer-kore
7080 b90c

hayamika:

katielynn526:

allieinarden:

silver-tongues-blog:

goat-yells-at-everything:

beeandpupcat:

THE GREATEST JOKE ADVENTURE TIME HAS EVER WRITTEN

imageimageimage

People like to make fun of animators but jokes on them…

Reposted fromVicariousEyes VicariousEyes viaDagarhen Dagarhen

May 05 2017

echoesfromonetoanother
4243 6d10 420
Reposted fromgainaxing gainaxing viadrozdzi drozdzi
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 01 2017

echoesfromonetoanother
2762 611b 420
Reposted fromkrzysk krzysk viamakemeabnormal makemeabnormal
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
6162 fc4e 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaDagarhen Dagarhen

April 30 2017

4514 3ace 420
Reposted frommyry myry viaDagarhen Dagarhen

April 29 2017

2049 7f27 420

rudeartheaux:

bettiefatal:

buckobarns:

This is the lucky clover cat. reblog this in 30 seconds & he will bring u good luck and fortune.

THIS ONE!!! THIS IS THE ONE THAT WORKS!!!!!

I reblogged him the day i started treatment and 1. GOT TO MY APPOINTMENT ON TIME 2. FOUND A FREE PARKING TICKET SOMEONE LEFT IN THE METER FOR ME AND 3. GOT FREE STARBUCKS AFTER MY APPOINTMENT!!!!!

I’m convinced bc I reblogged this on Friday, got hired at a job I had a million interviews for, went on a first date that went well, and got kissed a billion times so like hell ya to the luck cat

April 28 2017

echoesfromonetoanother
4118 1f0d 420
Reposted fromjottos jottos viano-longer-kore no-longer-kore
echoesfromonetoanother
Reposted fromnaich naich viaMagnolia11 Magnolia11

April 26 2017

9407 78b2 420
echoesfromonetoanother
8674 593b 420
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viaxnothumanalall xnothumanalall
3083 7d81 420

turakamyou:

When your shadow reveals your true form

April 24 2017

echoesfromonetoanother
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice vianazwabyla nazwabyla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl