Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

1110 568c 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi
1107 5ff4 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi
6263 f184 420

lospaziobianco:

corporateslut: PUSHBUTTON FW16

Reposted frommontak montak viainsanedreamer insanedreamer
0128 0856 420
Reposted frommirosia mirosia viainsanedreamer insanedreamer
3062 ef4c 420
Reposted fromcheg00 cheg00 viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
4334 541d 420
Reposted frommisiapa misiapa viadumbscream dumbscream
echoesfromonetoanother
6847 f231 420
Reposted fromqb qb
echoesfromonetoanother
Reposted frompankamien pankamien viaExfeletes Exfeletes
echoesfromonetoanother
5840 8007 420
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
4339 a815 420
Reposted fromkerosine kerosine viabriatska briatska

April 11 2017

echoesfromonetoanother
6102 1dda 420
Reposted fromqb qb

March 29 2017

echoesfromonetoanother
8296 d4d3 420
Reposted fromqb qb
echoesfromonetoanother
9301 c9bc 420
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
2425 2433 420
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut

foxy-mulder:

this is the most powerful image on the internet.. reblog to join the circle

image
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viano-longer-kore no-longer-kore
echoesfromonetoanother
2018 9ffc 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyrlane satyrlane
echoesfromonetoanother
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl