Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

echoesfromonetoanother
Pozornie to, co trzymane w ukryciu jest bezpieczniejsze. Ale z uczuciami jest inaczej. Im dłużej i głębiej skrywasz je w sobie, tym bardziej stają się niebezpieczne, rosną w siłę, domagają się słów.
— Olga Wojciechowska

April 18 2018

echoesfromonetoanother
Play fullscreen
To uczucie gdy przypadkiem znajdujesz teledysk do piosenki słyszanej 25 lat temu w radiu Kolor, gdy nie miałeś pojęcia co oni w ogóle śpiewali. 
Reposted fromczinok czinok viapl pl
8970 3a29 420

n-lite:

TOX  。VEC

8965 3b86 420

diamondanalog:

William Gibson, Japanese covers.

via http://boooook.tumblr.com/

echoesfromonetoanother
Reposted fromgruetze gruetze viakatt katt
echoesfromonetoanother
0117 c2cd 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
echoesfromonetoanother
Reposted fromgruetze gruetze viadrozdzi drozdzi
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
8808 31bb 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaDagarhen Dagarhen
echoesfromonetoanother
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viael-kaktus el-kaktus
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
4067 7d07 420
新宇 苏
echoesfromonetoanother
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
3203 e9bf 420
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
0306 6321 420
echoesfromonetoanother
0389 5957 420
echoesfromonetoanother
8802 9bca 420
8587 c60a 420
Reposted fromicanread icanread viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl