Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

echoesfromonetoanother
4570 4b19 420
Reposted fromseaweed seaweed viasatyrlane satyrlane
echoesfromonetoanother
P.S.
Smutne jest piękne, ale na  szczęście nie wszystko Piękne - smutne jest.
— Poniedzielski
Reposted fromaynis aynis viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
Na smutku taras - wyjść, wrócić zaraz
nie zaraz gonić Bóg wie gdzie
Reposted fromaynis aynis viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
Bo...
Wolność
to nie jest cel
nie adres
nie przystań
bo  Wolność
To taka musi być
By móc
Z niej nawet nie skorzystać
— Poniedzielski
Reposted fromaynis aynis viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
Niedomówienie,  nie mniej
poniechaniem zakochania
może nawet kończyć się
— Poniedzielski - Mania mienia
Reposted fromaynis aynis viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
5709 37ca 420
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
0360 36ce 420
Reposted fromseaweed seaweed viasatyrlane satyrlane
echoesfromonetoanother
4897 9af5 420
Reposted fromoll oll viasatyrlane satyrlane
echoesfromonetoanother
3652 846a 420
echoesfromonetoanother
Play fullscreen
Je suis toi - I'm you - Jestem tobą
#kraków #musicvideo
Reposted fromargasek argasek viapl pl
echoesfromonetoanother
6713 68c5 420
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
echoesfromonetoanother
7599 4e41 420
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
> szerszeń wpada do pokoju
> dowiedz się, że szerszenie widzą w podczerwieni
> przesyłacie sobie piosenki
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
7489 1158 420
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
8529 f6b4 420
echoesfromonetoanother
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl