Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

echoesfromonetoanother
7298 0663 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
echoesfromonetoanother
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
8687 8719 420
echoesfromonetoanother
8538 8554 420
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viairmelin irmelin
echoesfromonetoanother
9509 65f3 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
echoesfromonetoanother
9103 fb63 420
meow
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viairmelin irmelin
echoesfromonetoanother
9516 b6fc 420
Reposted fromkarwowsky karwowsky viairmelin irmelin
echoesfromonetoanother
9410 3feb 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
echoesfromonetoanother
6120 4751 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapiehus piehus
echoesfromonetoanother
1969 5fb1 420
Reposted fromnaplimak naplimak viaxannabelle xannabelle
echoesfromonetoanother
6733 eba9 420
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
5458 18b9 420
Reposted fromenn0 enn0 viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack
echoesfromonetoanother
9992 2dd5 420
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
9849 16ca 420
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
echoesfromonetoanother
6184 f303 420
echoesfromonetoanother

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viasapnai sapnai
echoesfromonetoanother
0790 819a 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl