Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

echoesfromonetoanother
8963 aa71 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakatt katt
7304 2557 420
echoesfromonetoanother

February 13 2019

4535 68c4 420
Reposted fromcroiea croiea viael-kaktus el-kaktus
echoesfromonetoanother
7357 1d2c 420
Reposted fromdesinteressement desinteressement

February 12 2019

echoesfromonetoanother
2423 90f4 420
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer

February 06 2019

echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
3235 5b9a 420
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

February 04 2019

echoesfromonetoanother
1637 7a45 420
2328 458d 420
Reposted fromeleaun eleaun viakatt katt
9014 0394 420
echoesfromonetoanother
0517 03ec 420
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq viasatyrlane satyrlane
echoesfromonetoanother
3098 885b 420
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyrlane satyrlane

February 03 2019

echoesfromonetoanother
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viasatyrlane satyrlane
echoesfromonetoanother

February 02 2019

6802 64fe 420
echoesfromonetoanother
echoesfromonetoanother
Magia bierze się z cierpliwości. To jest zdolność krystalizacji swej percepcji, stopniowego zerwania zasłon iluzji, i zgodnie z intencją, użycie tej ostrości do manipulacji rzeczywistością w kierunku pożądanego efektu, pozostawiając oczywiście przestrzeń dla łaski i dla ewentualnej porażki. To subtelny taniec, i aby tańczyć go dobrze, trzeba najpierw nauczyć się podstawowych kroków, zanim zaczniemy improwizować. Tutaj docieramy do kwestii dyscypliny. W świecie nadmiaru obfitości, stale konkurującym o naszą uwagę, ścieżka do mądrości leży nie tyle w kolekcjonowaniu oderwanych doświadczeń, ale w usunięciu rozproszenia.
— Światoslaw Wojtkowiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl